Muzeja veikalā iespējams iegādāties unikālu izdevumu numismātiem!

Muzeja veikalā iespējams iegādāties unikālu izdevumu, izcilu izziņas avotu visiem, kuru interešu lokā ir numismātika!

Dr. phil. Antona Buhholca Baltijas monētu un medaļu kolekcijas katalogs: Katalog der Sammlung baltischer Münzen und Medaillen von Dr. Phil. Anton Buchholtz.

Izdevuma cena: EUR 20.00

Katalogs / Sast. T. Berga, I. Berga, M. Eihe, V. Dāboliņš – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2011. – 315 lpp.: il. Latv., vācu val.

Kā attālināti iespējams iegādāties muzeja izdevumus, lasiet šeit: https://www.rigamuz.lv/rvkm/muzeja-veikals/

Vācbaltu numismāta, vēsturnieka un arheologa Antona Buhholca (1848–1901) Baltijas monētu un medaļu kolekcija ir vispilnīgākā zināmā šāda veida kolekcija pasaulē. Pašlaik tā glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.

Izdevumu veido kataloga faksimils, priekšvārds un komentāri latviešu un vācu valodā, muzeja kolekcijā identificēto A. Buhholca monētu saraksts, monētu un medaļu izlases attēli.

Katalogā aprakstītas 4464 monētas un 419 medaļas. Katalogam ir trīs daļas. Pirmajā daļā aprakstītas Livonijas valstu konfederācijas pastāvēšanas laikā kaltās monētas, otrajā – poļu, zviedru un krievu valdīšanas laikā kaltās monētas, bet trešajā – ar Livonijas vēsturi saistītās 16.–19. gadsimta medaļas.

Kataloga satura rādītājs: 1. Ievads. 2. Priekšvārds. 3. Kataloga faksimils. 4. Komentāri. 5. Parindes. 6. Saglabājušos A. Buhholca kolekcijas monētu un medaļu saraksts ar pašreizējiem Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja numuriem. 7. A. Buhholca kolekcijas monētu un medaļu attēli. 8. Paraksti pie attēliem. 9. Pielikums. Bernh. A. Hollander. Dr. Anton Buchholtz. // Rigascher  Almanach 1902. Riga. 10. A. Buhholca publicēto darbu numismātikā saraksts. 11. Numismātikas terminu vārdnīca (vācu – latviešu).

Autori:   1., 2., 4.,  5., 10. nodaļa – Tatjana Berga; 6. nodaļa – Ilze Berga, Tatjana Berga, Viktors Dāboliņš, Māra Eihe; 7. nodaļa – Ilgvara Gradovska foto; 8. nodaļa – Ilze Berga, Tatjana Berga; 9. nodaļa – Ilzes Bergas tulkojums.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Numismātikas un dārgmetālu nodaļā glabājas ap 70 000 vienību liela numismātikas kolekcija. Tā ir vissenākā, kā arī viena no vērtīgākajām monētu kolekcijām Latvijā, kas sākusi veidoties jau 18. gadsimtā. Tās pamatā bija Rīgas ārsta Nikolausa Himzeļa kolekcija, kas 1773. gadā tika uzdāvināta Rīgas pilsētai. Vēlāk tā tika papildināta ar dažādiem, pārsvarā vācbaltiešu, dāvinājumiem un pirkumiem. Īpaši vērtīga bija Rīgas virsmācītāja Liborija Bergmana (1754–1823) monētu kolekcija, kas tika nopirkta 1795. gadā.

Himzeļa muzeja numismātikas kolekcijas kārtošanu 1842. gadā uzņēmās Rīgas teologs, skolotājs, aktīvs sabiedriskais darbinieks, kolekcionārs un numismāts Augusts Vilhelms Buhholcs (1803–1875). Viņa laikā kolekciju papildināja 1874. gadā Vīnē iegūtās Livonijas monētas. 1881. gadā Himzeļa muzeja numismātikas kolekcija tiek apvienota ar Rīgas pilsētas monētu krājumu, kas glabājās pilsētas bibliotēkā, un ieguva vienu apzīmējumu – Rīgas pilsētas monētu kabinets. Tā kārtošana un pārzināšana tika uzticēta Augusta Buhholca dēlam – izcilam un ievērojamam vācbaltu numismātam un arheologam Antonam Buhholcam (1848–1901).

A. Buhholca kolekcijas katalogs sastāv no trim daļām. Tajā aprakstītas 4464 monētas un 419 medaļas.

I daļā aprakstītas Livonijas valstu konfederācijas pastāvēšanas laikā kaltās monētas. Monētu apraksti pēc to kalšanas vietām un valstīm sniegti sekojošā secībā:

 1. Tartu bīskapija.
 2. Livonijas ordenis (Tallina, Rīga un Cēsis).
 3. Rīgas arhibīskapija.
 4. Rīgas arhibīskapijas un Livonijas ordeņa kopkalumi Rīgā.
 5. Sāmsalas-Vīkas bīskapija.
 6. Rīgas brīvpilsēta.

II daļā aprakstītas poļu, zviedru un krievu valdīšanas laikā kaltās monētas:

 1. Poļu valdīšanas laiks: a) Vidzemes (Livland) hercogiste; b) Rīga; c) Kurzemes hercogiste.
 2. Zviedru valdīšanas laiks: a) Vidzemes (Livland) hercogiste; b) Rīga; c) Tallina; d) Narva.
 3. Krievu valdīšanas laiks (livoestonika).

III daļā aprakstītas 16.-19. gs. medaļas, saistītas ar Livonijas vēsturi:

 1. Vidzeme un Igaunija.
 2. Kurzemes un Zemgales hercogiste.
 3. Atsevišķām personām veltītas medaļas.

Katalogā sniegti monētu attēlu un ģerboņu apraksti, atzīmēta monētu retuma pakāpe, materiāls (gadījumos, ja tas nav sudrabs). Apraksti sniegti tabulu veidā. Pirmā sleja – numurs pēc kārtas, otrā – monētu attēla apraksts un leģendas aversā un reversā, trešā – kolekcijas numurs, ceturtā – identisko monētu skaits un piektā – monētu diametrs. Medaļām sniegti attēlu un leģendu apraksti, kalšanas vieta, autors, ja tas zināms; personām arī biogrāfijas, amati un nopelni.

Pateicoties tam, ka pie monētām un medaļām vairākos gadījumos bija saglabātas zīmītes ar kolekcijas numuriem, kas rakstītas ar A. Buhholca roku, lielāko daļu no kara laikā depasportizētajām monētām un medaļām izdevies identificēt. Tās ir 2980 monētas un 283 medaļas. Salīdzinot pašas monētas ar numuriem maisiņos un katalogā, kā arī ar rūpīgi un skrupulozi uzrakstītajām monētu leģendām, Antona Buhholca kolekciju ir izdevies atjaunot. Kataloga publikācijā sniegts šo identificēto monētu un medaļu saraksts ar A. Buhholca kolekcijas un pašreizējiem Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja numuriem. Kataloga pielikumā nopublicēti saglabājušos A.Buhholca kolekcijas monētu izlases fotoattēli.