Muzeja veikals

Muzeja veikala piedāvājums

Kā attālināti iegādāties muzeja veikalā esošās grāmatas

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja veikals piedāvā attālināti iegādāties grāmatas, kas tapušas Rīgas vēstures un Latvijas kuģniecības vēstures, kā arī unikālu muzeja kolekciju izpētes rezultātā.

Lai iegādātos grāmatu attālināti, rīkojieties sekojoši:

1) rakstiet uz: info@rigamuz.lv vai robalde@rigamuz.lv norādot, kuru grāmatu vēlaties iegādāties, kā arī  rēķina izrakstīšanai: savu vārdu, uzvārdu, adresi;

2) muzeja grāmatvedība Jums nosūtīs rēķinu apmaksai. Pēc apmaksas veikšanas, sazinoties ar muzeju, Jūs varēsiet nākt saņemt pirkumu. Tālrunis saziņai ar muzeja grāmatvedību:

(+371) 67356706

Grāmatas muzeja veikalā

Rīgas Lielais Kristaps

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Sast. D. Strazdiņa. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2010. – 88 lpp.: il. Latv. val.
Grāmatā apkopoti pētījumi par Lielā Kristapa izcelsmi, sniegts ieskats Lielā Kristapa laika Rīgas vēsturē, lasāmas teikas, nostāsti un dzeja, saistīta ar Lielo Kristapu, kā arī informācija par Lielā Kristapa jauno skulptūru, kas novietota Daugavas krastā.

Dr. phil. Antona Buhholca Baltijas monētu un medaļu kolekcijas katalogs: Katalog der Sammlung baltischer Münzen und Medaillen von Dr. Phil. Anton Buchholtz.

Izdevuma cena: EUR 20.00

Katalogs / Sast. T. Berga, I. Berga, M. Eihe, V. Dāboliņš – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2011. – 315 lpp.: il. Latv., vācu val.
Vācbaltu numismāta, vēsturnieka un arheologa Antona Buhholca (1848–1901) Baltijas monētu un medaļu kolekcija ir vispilnīgākā zināmā šāda veida kolekcija pasaulē. Pašlaik tā glabājas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Savulaik kolekcijas katalogu publikācijai sagatavoja A. Buhholca skolnieks numismāts H. Johumsens.

Katalogā aprakstītas 4464 monētas un 419 medaļas. Katalogam ir trīs daļas. Pirmajā daļā aprakstītas Livonijas valstu konfederācijas pastāvēšanas laikā kaltās monētas, otrajā – poļu, zviedru un krievu valdīšanas laikā kaltās monētas, bet trešajā – ar Livonijas vēsturi saistītās 16.–19. gs. medaļas.

Izdevumu veido kataloga faksimils, priekšvārds un komentāri latviešu un vācu valodā, muzeja kolekcijā identificēto A. Buhholca monētu saraksts, monētu un medaļu izlases attēli.

T. Berga. Rīgas Peldu ielas 13. gs. monētu depozīts: The 13th century coin hoard from Peldu street, Riga.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Katalogs. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; biedrība „Mantojums”, 2007. – 128 lpp.: il. Latv. un angļu val.

Grāmata veltīta 2004. gadā Rīgā, Peldu ielā atrastajam unikālajam ap 300 bīskapa Nikolausa (1231–1253) laika feniņu depozītam, kurš sniedz jaunas liecības par monētu kalšanas vēsturi Rīgā. Grāmatā apskatīta depozīta atrašanas vēsture, analizēts tā sastāvs, sniegts datējums, kā arī raksturoti bīskapa Nikolausa monētu atsevišķi atradumi un monētu kalšana Rīgā 13. gs.

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Izdevuma cena: EUR 10.00

Albums / Sast. un teksta aut. I. Galvanovska. – Rīga: Liesma, 1990, atkārtoti – Rostock: Hinstorff Verlag GmbH, 1992. – 256 lpp.: il. Latv., angļu, vācu, krievu val.

Albumā publicētie 500 attēli sniedz ieskatu bagātajās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijās, vienlaikus ieskicējot Rīgas vēsturi no pilsētas rašanās līdz 20. gs. vidum.

Porcelāna kolekcija: Collection of Porcelain

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta autore V. Buivida. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2008. – 64 lpp.: il. Latv. un angļu val.
Katalogs sniedz ieskatu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja porcelāna un fajansa kolekcijā, kurā glabājas vairāk nekā 4500 priekšmeti, kas aptver laika posmu no 17.gs. līdz mūsdienām.

Mēbeļu kolekcija: Collection of Furniture

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta autore A. Gailiša. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2005. – 64 lpp.: il. Latv. un angļu val.

Katalogs sniedz ieskatu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja mēbeļu kolekcijā, kurā glabājas gandrīz 800 priekšmeti no 16. gs. līdz mūsdienām.

Šaujamo ieroču kolekcija: Collection of Firearms

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta autors V. Bormanis. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2002. – 46 lpp.: il.

Latv., angļu val., kopsavilkums vācu, krievu val.

Izdevums iepazīstina ar 16.–20. gs. darināto rokas šaujamieroču un piederumu kolekciju, kā arī sniedz ieskatu šaujamieroču attīstības vēsturē šajā periodā.

Apģērbu kolekcija: Collection of Costume

Izdevuma cena: EUR 3.00

Katalogs / Sast. un teksta aut. L. Kalniņa. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2000. – 32 lpp., il. Latv., angļu val., kopsavilkumi vācu, krievu val.

Izdevums iepazīstina ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja apģērbu kolekciju, kas ir lielākā Baltijas reģionā.

Herders Rīgā: Herder in Riga

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Sast. I. Ščegoļihina. – Rīga: Rīgas Doma ev. lut. draudze; Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2005. – 130 lpp.: il. Latv. un vācu val. Izdevumā publicēti septiņu autoru raksti, kuros analizēta izcilā vācu filozofa Johana Gotfrīda Herdera saistība ar Rīgu visplašākajā amplitūdā.

Latvijas jūrniecības vēsture, 1850 –1950.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Enciklopēdija / Galv. red. I. Bernsone. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Preses nams, 1998. – 328 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, krievu val.

Enciklopēdijā apkopota informācija par 100 nozīmīgākajiem gadiem latviešu jūrniecības vēsturē. Tajā ietvertas 1173 profesionālo jūrnieku biogrāfijas, 315 latviešu kuģu likteņi, apraksti par jūrskolām, ostām, bākām, kuģniecības organizācijām.

Latvijas jūrniecības vēsture, 1950-2000.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Enciklopēdija / Galv. red. I. Bernsone. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Latvijas Kuģu īpašnieku asociācija, 2003. – 103 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, krievu val.

Enciklopēdijā apkopota informācija par Latvijas jūrniecības vēsturi PSRS okupācijas apstākļos un atjaunotajā Latvijas Republikā. Tajā ir ietvertas 1168 jūrnieku, zvejnieku u.c. personu biogrāfijas, 307 tirdzniecības, zvejniecības un kara kuģu vēsture un cita ar kuģniecību saistīta informācija.

Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 3. sēj.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Atb. red. A. Caune. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds sadarbībā ar LU Latvijas vēstures institūtu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2001. – 510 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, vācu val.

Krājumā publicēti pētījumi Rīgas arheoloģijā, numismātikā, arhitektūrā, kartogrāfijā, vēsturē un zinātnes vēsturē. Atsevišķa nodaļa veltīta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekciju izpētei.

Senā Rīga: Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē. 5. sēj.

Izdevuma cena: EUR 5.00

Rakstu krājums / Atb. red. A. Caune. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds sadarbībā ar LU Latvijas vēstures institūtu un Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2005. – 391 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkumi angļu, vācu val.

Krājumā publicēti pētījumi Rīgas arheoloģijā, numismātikā un vēsturē. Atsevišķas nodaļas veltītas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja kolekciju izpētei un veco rīdzinieku atmiņām.

Rīgas ielu, laukumu, parku un tiltu nosaukumu rādītājs (no 18. gs. līdz mūsdienām)

Izdevuma cena: EUR 2.00

Rādītājs / Atb. red. A. J. Zālīte, sast. I. Miklāva, Z. Pētersone, A. J. Zālīte. – Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka; Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 2000. – 213 lpp. Latv., vācu, krievu val., priekšvārds angļu val.

Pirmoreiz vienā grāmatā apkopoti Rīgas pilsētas ielu, parku, laukumu un tiltu nosaukumi un to maiņa gadsimtu gaitā.

M. Brancis. Kāpt mūzas kalnā: Marta Alberinga

Izdevuma cena: EUR 3.00

Atmiņu pieraksts. – Rīga: Atēna sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2002. – 243 lpp.: il. Latv. val.

Grāmata ir savulaik populārās spāņu deju dejotājas un kolekcionāres Martas Alberingas (1909–2005) atmiņu pieraksti. Grāmatas noslēgumā autors raksturojis Martas Alberingas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam un Valmieras Novadpētniecības muzejam dāvātās kolekcijas.

I. Bernsone, E. Blūmfelds, A. Miklāvs. Latvijas Republikas tirdzniecības flote un tās traģiskais liktenis 1940–1945.

Izdevuma cena: EUR 2.00

Monogrāfija. – Rīga: Zinātne sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 1994. – 157 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkums angļu val.

Grāmata ir pētījums par Latvijas tirdzniecības floti Latvijas Republikas laikā (kravu apgrozība ostās, kuģu remonta bāzes, Latvijas ostās pierakstītie tvaikoņi, jūrnieki, kuģu īpašnieki) un tās iznīcināšanu, kas aizsākās ar PSRS okupāciju un flotes nacionalizāciju, un turpinājās Otrā pasaules kara laikā.

A. Celmiņš. Zemē apslēptā pilsēta: A City under the Ground

Izdevuma cena: EUR 3.00

Izstādes katalogs. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, 1998. – 72 lpp.: il. Latv., angļu val.

Katalogs veltīts 1991.–1997. gada arheoloģiskajiem atradumiem Rīgā. Tajā sniegts Vecrīgas kultūrslāņa un galveno izpētes objektu raksturojums, eksponātu apraksts, kā arī pētījums par pilsētas labiekārtojumiem, saimniecības nozarēm, pilsētnieku ikdienu, vaļasbrīžiem un rakstītprasmi.

J. Zemzaris. Rīgas pilsētas paraugmēru vēsture

Izdevuma cena: EUR 3.00

Monogrāfija. – Rīga: Latvijas Kultūras fonds sadarbībā ar Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, 2002. – 130 lpp.: il. Latv. val., kopsavilkums vācu val. Grāmata veltīta vienai no vērtīgākajām muzeja kolekcijām – Rīgas svaru un mēru etalonu vēsturei no 15. gs. līdz 19. gs. vidum. Grāmatas otro daļu veido muzeja paraugmēru kolekcijas katalogs.

Dzelzs vīri. Koka kuģi: Veltījums Ainažu jūrskolai.

Izdevuma cena: EUR 10.00

Sastādītāja un teksta autore I. Erdmane. – Rīga: Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāle Ainažu jūrskolas muzejs, 2008. – 383 lpp: il. Latv. val, kopsavilkumi angļu, krievu val.
Grāmatā apkopoti pētījumi par Ainažu jūrskolas vēsturi, buru kuģu būvi Vidzemes piekrastē 19. gs. beigās–20. gs. sākumā, sniegti apraksti par Ainažu jūrskolas skolotājiem un absolventiem, par jūrnieku ticējumiem un paražām, kā arī dots ieskats Ainažu jūrskolas muzeja tapšanā un darbībā.
Pielikumā: Ainažu jūrskolu beigušo kapteiņu un stūrmaņu saraksts, tekstā minēto kuģu vārdi, jūrniecības leksikas skaidrojumi.