Jūrnieku mājas IV

Ainažu jūrskolas absolventa Augusta Krastiņa (1874 – 1966) mājas ”Vīganti”.

”Vīganti” bijusi Ainažu muižas rentes māja. 1897. gada pirmā vispārīgā Tautas skaitīšana ”Vīgantu” mājās uzskaitījusi sekojošus iedzīvotājus – Frici Krastiņu Friča d. (52 gadi), saimnieks, zemkopis, sieva Anna (52 gadi), dēli – Vilhelms (20 gadi), Eduards (17 gadi), Augusts (22 gadi) un meitas Emīlija (25 gad), Matilde (23 gadi), Vilhelmīne (14 gadi). Māja celta no koka, jumts salmu.

Muzeja krājumā glabājas Augusta Krastiņa vecākās meitas Zentas atmiņas: ” Trīsarpus kilometrus no Ainažiem pa Valmieras lielceļu, tad pagrieziens uz Igaunijas pusi, līdz pašai robežai 1,5 km, atrodas lauku mājas ”Vīganti”. Tur ap 1870. gadu uz dzīvi apmetās no Salacgrīvas puses nākušā Friča un Annas Krastiņu ģimene. Mans tēvs Augusts, kā trešais bērns ģimenē, dzimis 1874. gada 3. decembrī 1893. gada vasarā sācis braukt uz jūru kā kuģa puika. Par sapelnīto naudu ziemā varējis uzsākt mācības Ainažu jūrskolā. Vēlāk Augusta piemēram sekojis jaunākais brālis Eduards. Kapteiņa diplomus abi ieguva 1903. gadā…….

Zeme ”Vīgantos” bija ļoti akmeņaina. Jau bērnībā redzēju gan tīrumā, gan pļavās sakrautas akmeņu kaudzes, garas, augstas akmeņu sētas. Kad paaugāmies, tēvs sauca palīgā ar bomjiem lauzt akmeņus no zemes…. Lielākos lika par maksu saspridzināt. Viena daļa akmeņu iebūvēti Ainažu ostā….”

Ainažu jūrskolas pasniedzēja Nikolaja Raudsepa (1848 – 1919) mājas ”Mačpari”.

Ainažu privātmuižai piederošā saimniecība ”Mačpari” jau minēta 1853. gada dvēseļu revīzijā. Uzskaitīti tur dzīvojošie ļaudis – Jurri Raudsepp (41 gadu vecs) un viņa dēli – Jurri, Jahn, Andres, Michel.

1874. gada 17. janvārī Vidzemes guberņas zemes grāmatā minēts gruntsgabals ”Mačpar” kā kvotu zeme ar nr. 53, kopējā zemes platība 39,33 desetīnas.

1848. gada 20 septembrī ”Mačparu” mājās piedzima vēlākais Ainažu jūrskolas skolotājs Nikolajs Raudseps., bet 1862. gada 18. maijā viņa brālis Jegors Raudseps (arī vēlākais Ainažu jūrskolas skolotājs).

1900. gadā ”Mačparu” mājas atdalītas no Vecsalacas muižas un īpašums nostiprināts uz Aleksandra Georga Reinvalda (Cēsu mazpilsonis) vārda ar nr. 1461 zemes grāmatā. Īpašuma cena 1800 krievu rubļi. Pēc Reinvalda nāves (1920. gadā) māja pāriet atraitnei Helēnai Reinvaldei un viņas divām meitām.

1939. gadā Ainažu pagastā esošais nekustamais īpašums ”Mačpari” tiek pārdēvēts par ”Tīrmežiem”.

Ainažu jūrskolas absolventu brāļu Petaku dzimtās mājas  ”Purmaļi” Mazsalacā.

Gandrīz visi Petaku dzimtas vīrieši bija saistīti ar jūrā iešanu. Dāvis Petaks bija pirmais ”Purmaļu” māju saimnieks. Viņš apprecēja Līzi Priedīti no Dikļiem, kura laida pasaulē 9 bērnus.

Viens no dēliem – Jānis Petaks, 1891. gadā apprecēja Almu Elizabeti Jirgenu no Hedemestes (Igaunija). Sievai bija labs pūrs, un Petaki nopirka vairākus buriniekus.

J.Petaks ar ģimeni vēlāk pārcēlās uz Ainažiem, kur iegādājās tirgotavu.

Ainažu jūrskolu absolvēja Arvīds Petaks  (1906. gadā) un Edvards Petaks (1889. gadā).

Petaku mājas ”Purmaļi” tika nodedzinātas 1944. gadā, vācu armijai atkāpjoties. No ēkām līdz mūsdienām saglabājusies vienīgi kūts un viņu īres nams Ainažos.

Īres namu Ainažos pirmās neatkarības laikā īrēja Rihards Lūkins, kur līdz pat 2. pasaules karam darbojās veikals. Padomju okupācijas gados ēkā darbojās pirts.