Rakstu krājums. Stikla māksla Latvijā

Rakstu krājums / Sast. I. Audere – Rīga: Mencendorfa nams un Stikla mākslas un studiju centrs, 2015. – 86. lpp. : il., latv. val.

Grāmatā Ojāra Spārīša, Ilona Auderes, Vinetas Grozas, Ilzes Dūdiņas un Ingunas Auderes ieskats galvenajās tēmās par stiklu, kuras Latvijā ir izpētītas vai top vēl pētītas. Krājumā iekļauts arī pazīstamās mākslas vēsturnieces, kādreizējo TV mākslas raidījumu veidotājas Sarmītes Sīles apcerējums par stikla mākslas atspoguļojumu Latvijas TV un par galeriju sadarbību ar stikla māksliniekiem.